בסוד הלשון - ליל ל"ג בעומר בסימן פרשת אמור (יוסף בלו)

פרשת השבוע היא פרשת אמור ובגימטריא אור גואל וגם גואל רז, המרמזים להשתוקקות העצומה לסודות אורות התורה. כי מ ימים ולילות השתוקקו בנ"י לרדת משה מהר סיני עם לוחות הברית ביום החמישים לספירת העומר. וכך על כל יהודי ויהודי להשתוקק לגילוי אור המשיח גואלנו שהוא סוד של מדינה שלמה. ובשבוע הבא נחגוג את יום ההילולא של רבי שמעון בר יוחאי, היוצא ביום י"ח באייר, הוא יום ה-ל"ג לספירת העומר. יום של חיות ושמחה בגילוי של אור רזי חדש, יש מאין, ממקום "איה מקום כבודו" לגילוי "במקום "מלא כל הארץ כבודו" בעולמנו שלנו, עולם היש. בזכות ספר הזוהר שכתב הבטיח לנו רשב"י: י לא תשכח מפי זרעו" (דברים לא,כא) התורה מישראל. ורבי נחמן מברסלב גילה רמז בסופי תיבות הפסוק הנ"ל את השם יוחאי. כלומר, גם זכות אביו עמדה לו להבטיח כי היהודים יהגו בתורה תמיד ולא תשכח מפי זרעם. ובסיעתא דשמייא עלה בידי לכתוב שיר וביאור לכבודו של רשב"י.

ליל ל"ג בעומר / יוסף בלו

נלגלג על רצון הגוף השפל

נגלגל מעט שפע לחיותו נתפלל

הגילוי ראוי לתכלית אימון ותיקון

נגילה ביום הלמד גימל

של ספירה דספירה, הוד דהוד

נלמד תורה חדשה של גומל הדלים

בידי שליחו של מקום

רבי נפלא ביושר, מפרש הדרכים

לומד תדיר חוכמה סתומה

י"ג שנים בתוך מערה

אז קבר את גופו ומחוץ ראשו

בבור בתוך ארץ ישראל

אשרי רבי שמעון בר יוחאי

תוכו כברו כן ליבו

בית לימוד של מדורים וחדרים

בהם אש מוחין מבערת

ושכל קדמון מאיר

רבינו אותך נזכור

ערים נשתוקק לעוד סוד

כי בליל ל"ג בעומר

נצית ניצוץ ולהבת אש תבער

במדורה המאירה

כי נר מצוה ותורה אור

 

ביאור

רשב"י חי י"ג שנים בתוך מערה, אכל חרובים, שתה מים ממעיין וקיים את רצון גופו לקבל רק על ההכרח בכדי להשפיע ולהאיר לנו את הרזים שקיבל, שתכליתם לאמן אותנו ולתקן לנו את הדרכים החדשות לתשובה. ולכל אחד הדרך שלו. יש לחפש ולבקש מאת הצדיק לפרש את הדרך דווקא בזמן שבו נמצאים בפרשת דרכים, או בזמן שבו רחוקים במקום שכוח אל כי אז שואלים: "איה הוא ה'"? אבל צדיק קדוש כמו רשב"י הוא שליחו של מקום, שמפרש לנו את הדרכים, הן סתרי התורה, שקיבל מאותו מקום איה, המקום שבו ה' גונז את חוכמתו ואורו לצדיקי האמת. לכן צריך לשמוח מאושר כי אשרינו שזכינו ברשב"י. כותב רבי נתן תלמידו של רבי נחמן מברסלב: "כי עקר עבודת הצדיק בחייו ובמותו הוא לגלות אלקותו יתברך תמיד, וכל מה שנסתלק ועולה למעלה למעלה יותר ויותר, לבחינת איה, הוא ממשיך משם יותר ויותר הארה להתגלות אלקות שנתגלה ויאיר יותר מבחינת מלא כל הארץ כבודו. וזהו בחינת הילולא של רבי שמעון בן יוחאי ביום ל"ג בעומר שנסתלק, כי בכל שנה ושנה שאז נסתלק ביום השמחה שלו עולה למעלה יותר ויותר... וכל מה שנסתלק למעלה יותר הוא מאיר לנו אלקותו בהתגלות יותר.. .שעל ידי זה יש לנו כח יותר לחפשו ולבקשו תמיד עד שגם אנחנו נזכה למצאו ולא נשכח אותו ותורתו ומצוותיו לעולם. כמו שהבטיח לנו שבזהר דא יפקון מן גלותא  - ומוסיף רבי נתן:

 וזהו ל"ג בעומר בחינת "גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך" (תהלים קיט, יח) בחינת סתרי תורה, בחינת איה, שעל ידי זה זוכין לתשובה שלמה כנ"ל אמן ואמן" (לקוטי הלכות חושן משפט א, גבית חוב מיתומים הלכה ג, יט).

אנא המתן... פנייתך נשלחת...