דיבורי נשמה - יתרו תשע"ח

 

"וישמע יתרו" - הזוה"ק על הפסוק הזה פותח בפסוק "וישא אהרן את ידו אל העם ויברכם". וצריך להבין מה הקשר בין שני הפסוקים. עיקר העבודה זה לתקן עולם במלכות שדי - יכירו וידעו כל באי עולם גודלו וטובו ומלכותו של השי"ת. שעל זה אמרו חז"ל: "לא גלו ישראל אלא כדי שיתווספו עליהם גרים". שהגרים הם הניצוצות שהתקרבו מעומקי הקליפות לצור מחצבתם הרמה. ובכל יום ויום מתבררים ניצוצות וגרים חדשים לקדושת ישראל. וחז"ל אומרים: "קשים גרים לישראל כספחת", שעניינו צרעת. כי הגר יש לו נשמה קדושה וגוף מזוהם.  וצריך שמירה מזוהמת הגוף של הגרים. כי אף על פי שנשמת הגרים קדושה וגבוהה מאד, אבל גופם שמגיע מגופות שלא עמדו אבותיו על הר סיני, ששמה פסקה זוהמתם, הרי גופו מזוהם וצריך לשמור שזוהמת הגוף לא ישפיע על קדושת ישראל. ולכן הגוף של הגר זה בחינת צרעת, שצרעת זה בחינת עור הנחש ולשון הרע. וחז"ל אומרים שעד עשרה דורות אסור לבזות גר, כי עד עשרה דורות עדיין יש רושם של זוהמת הגוף של אומות העולם. והנה, הכהן הוא מטהר את הצרעת, כמו שכתוב בפרשת מצורע "והובא אל הכהן". כי הכהן, שהוא אור החסד, שאין על זה שום צמצום, הוא יש לו כח לשאוב את זוהמת גופו של הגר,  שזה בעצם אחיזת הנפש בגופו של הגר. ולכן אפשר לומר שהזוה"ק מתחיל עם עניין ברכת אהרן הכהן, שברכה הוא עניין של חסד, כי ברכת אהרן מטהרת את הגוף של הגר. ופרשתינו היא פרשה של קירוב גרים, שיתרו שהיה כהן מדיין, כהן של עבודה זרה, הפך של אהרן שהיה כהן להשי"ת.  בכח קדושת אהרן נטהר יתרו. ועוד יש לומר בפרשתנו, כי הנה הזוהר הקדוש בפרשת יתרו מונה את כל סודות שרטוטי קווי הידיים והפנים, שזה מופיע בגוף. וידוע שבכח הנשמה של אדם אפשר להשתנות לגמרי, אפילו שסימני הגוף מראים שאי אפשר, כי כוח הנשמה הוא גבוה מאד. והנה הגרים הם בחינת הלבוש של כלל ישראל (בסוד הכנפיים), כי עם ישראל ביחס לגרים זה בחינת נשמה. ועל כן אפשר לומר בדרך רמז למה הזוה"ק בפרשת יתרו, שזו פרשה של קירוב גרים, מדבר מסימני הגוף. כי הגרים זה בחינת הלבוש והגוף של ישראל, והכהן זה בחינת נשמה. כי "שמן" שזה בחינת "נשמה", זה מרמז על אור החכמה דימין, שאין על זה שום צמצום. והכהן זה סוד שמן ונשמה, והנשמה יש לה יכולת לשנות את הגוף לגמרי לגמרי, שזה השלמות של ישראל והגרים שזה כמו נשמה וגוף. וישראל ע"י מצוות אהבת הגר, זה כביכול מרפא את הצרעת, שזה זוהמת אומות העולם הדבוקה בגוף הגרים. ובתורה כתוב שהמצורע צריך להביא שמן ביום טהרתו, כי השמן זה הנשמה והפנימיות, שהיא מרפאת את הגוף והחיצוניות. ובזה נבין הקשר בין יתרו לאהרן, שזה שלמות של פנימיות וחיצוניות. שנזכה כולנו לאחד פנימיות וחיצוניות.

אנא המתן... פנייתך נשלחת...