דיבורי נשמה - וארא תשע"ח

בזוה"ק בפרשתנו כתוב שארבע מאות שנה עמד שרו של ישמעאל לפני הקב"ה וטען: יש לי חלק בשמך כיוון שישמעאל נימול, ומדוע רק ליצחק וזרעו יש חלק בשמך?  ענה לו הקב"ה:  אינך דומה ליצחק כיוון שיצחק נימול כראוי, היינו גם מילה וגם פריעה, וישמעאל נימול בלי פריעה, שזה נקרא "מילה ריקנית".  אבל, עם כל זה, כיוון שיש לו על כל פנים מעט אחיזה במילה, ולכן בשכר זה עתידים בני ישמעאל לשלוט בארץ ישראל כשהיא ריקה מכל, כמו שהמילה שלהם ריקנית היא.  ובני ישמעאל יעכבו את בני ישראל לחזור למקומם, היינו לארץ ישראל, עד שיושלם זכות המילה של בני ישמעאל.

יש כלל גדול בעבודת ה', שזה ההבדל בין מלאך לאדם, שהמלאך הוא "עומד" ואדם הוא "הולך".  כמו שכתוב שהשי"ת אמר לנביא: "ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלו".  ופירושו שמלאך במדרגה שבה נוצר, שמה תכליתו ושם יישאר, אבל אדם תכליתו לקשר שמים וארץ,  שצריך ללכת ממטה למעלה ולקשר כל החלקים התחתונים עם העליונים. וזה ע"י "הליכה בקדושה", שכל חיי האדם זה כמו סולם ארוך ממטה למעלה,  ותוך כדי העלייה בסולם, האדם מחבר את הבחינות התחתונות עם העליונות. ועל זה עיקר המניעה שהיצר הרע עושה לאדם שיישאר במדרגתו, כי יש מלחמה בין המלאך לאדם, כי המלאכים אמרו להשי"ת שלא יברא אדם כי קינאו באדם שראו שהשי"ת הולך לברוא נברא שיש לו "כח הליכה" לחבר התחתון בעליון, ולכן המלאכים מקטרגים על האדם ע"י שגורמים לו להישאר תקוע במדרגה אחת, והיצר הרע יכול לתת לאדם אפילו דברים נפלאים וטובים במדרגתו, העיקר שלא יעלה למדרגה גבוהה יותר. והנה מדת היסוד וברית המילה מידתה בנפש האדם הוא "התקשרות". הכוח לקשר ולעלות ממדרגה למדרגה הוא ע"י ברית מילה, ולכן בברית מילה יש שני חלקים. חלק הראשון הוא הסרת הערלה וחלק השני הוא הפריעה וגילוי העטרה.  שחלק הפריעה מרמז על הכוח בנפש האדם להמשיך הלאה במדרגתו. והיינו שאפילו שכבר זכה לדרגה גבוהה של הסרת הערלה, היצר הרע רוצה שיישאר תקוע במדרגה זו.  ועל זה בא השלב השני שהוא הפריעה, שהאדם ממשיך במדרגה לגלות אור יותר גבוה.  ולכן רק אצל עם ישראל יש את השלמות של הפריעה, שמורה על הכוח לעלות ממדרגה למדרגה, שזה מכניע את קטרוג המלאכים שרוצים שהאדם יישאר במדרגתו.  וספירת היסוד, שהיא מידת צדיק, כתוב בזוה"ק שהיא מחברת שמים וארץ, כי כנ"ל שביסוד מושרש העבודה הזו של מילה ופריעה שהוא ההליכה ממדרגה למדרגה (ושורש העניין הוא כמבואר בפירוש הסולם שמלאכים נבראים בזיווג דנשיקין ונשמות מזיווג דיסודות) וע"כ עתה, בימי השובבי"ם, שהוא תיקון הברית, היינו תיקון העניין לעורר בנפשותינו להיות הולכים מדרגה לדרגה. שבת שלום.

 

אנא המתן... פנייתך נשלחת...