כלים למתן תורה - סיון חודש ההילוך (יפעת אדלר)

הכלים לקבלת התורה

בכל חודש מתחדשת הארה ומי שיודע להתחבר אליה זוכה לקבל את השפע של אותו החודש. המהות של חודש סיון היא מתן תורה שבו היה חיבור של שמיים וארץ. אבל ההארה הזאת לא הייתה חד פעמית. חג שבועות אינו מזכרת למתן תורה, אלא הוא מתן תורה כל שנה מחדש.

אומר בעל הסולם בשמעתי, מאמר ר"ח:

"ענין מתן תורה שהיה במעמד הר סיני, אין הפירוש שאז ניתנה התורה פעם אחת ואחר כך נפסקה, אלא אין העדר ברוחניות, כי זה ענין נצחי שאינו נפסק, ומצד הנותן אין שינוי, אלא כל השינויים תלויים במקבלים. לכן, היות שעתה אין אנו מוכשרים לקבל, אנו אומרים שההפסק הוא מצד העליון, מה שאין כן אז במעמד הר סיני היו כלל ישראל מוכנים לקבלת התורה, כמו שאמרו חז"ל על הפסוק: "ויחן שם ישראל נגד ההר - כאיש אחד בלב אחד", שהייתה אז הכנה מצד הכלל, שלא הייתה להם אלא רק כוונה
אחת, מחשבה אחת, שהיא קבלת התורה. אבל מצד הנותן אין שינויים, והוא תמיד נותן, כמו שכתוב בשם הבעש"ט שהאדם מחויב כל יום לשמוע את עשרת הדברות על הר סיני."

"...ולכן בכל שנה ושנה יש זמן קבלת התורה, מטעם שהזמן הוא מוכשר לאתערותא דלתתא, משום שאז מתעורר הזמן שהיה מגולה אצל התחתונים האור של מתן תורה, לכן יש התעוררות למעלה שנותנת כוח לתחתונים שיוכלו לעשות את הפעולה של הכשרה לקבלת התורה, כמו שהיו אז מוכנים לקבלת התורה."


כלומר, הזמן של חג שבועות הוא זמן מסוגל לקבלת התורה. אבל הדבר דורש הכנה מוקדמת.


פסח - שבועות

בפסח מתגלים אורות גדולים מלמעלה ומסתלקים למחרת. בספירת העומר אנחנו מתייגעים במשך ארבעים ותשעה ימים כדי לתקן את המידות שלנו ולהיות מוכנים לקבלת התורה, לקבל שוב את האורות לאחר יגיעה שלנו.
במעמד הר סיני כתוב: "וַיִּחַן שָׁם יִּשְׂרָׁאֵל נֶגֶד הָׁהָׁר". מפרש רש"י: "כאיש אחד בלב אחד". כדי להיות מוכנים לקבלת התורה אנחנו צריכים לתקן את הרצון לקבל שלנו ולקבל על עצמנו אהבת ישראל שלמה. ו"אהבה" עולה בגימטרייה י"ג כמו המילה "אחד". כי ברוחני הדמיון ברצון מאחד בין ישות לישות. וככל שיש יותר אחדות יש פחות
ישות ויותר אהבה...


חודש סיון – חודש ההילוך

הכוח בנפש ששייך לחודש סיון הוא כוח ההילוך. מהו כוח ההילוך ששייך לתורה?
בברכות ס"ד א כתוב: "תלמידי חכמים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שנאמר: 'ילכו מחיל אל חיל...".
האדם אף פעם לא עומד במקום אחד. הוא תמיד הולך או מחיל אל חיל או ח"ו מדחי אל דחי. תמיד יש לנו לאן לשאוף ולאן להתקדם. לעומקים חדשים, לגבהים חדשים, למדרגות חדשות. התורה מגלה איך אפשר ללכת עד אינסוף באותו מקום. התורה חידשה איך בכל חלק בתורה, בכל דף ובכל פסוק האדם יכול להגיע עד לעומק לפנים
מעומק. הילוך של תורה בוקע עוד ועוד עמקים. הכוח שהתחדש במתן תורה הוא שיש כוח להלך במעמקי הדבר, יש כוח להלך ברום רקיע של דבר, ולגעת עד אינסוף מהמקום הזה. מכל מקום ומקום לגעת עד הנקודה האחרונה שיכולה להיות.


שנזכה ללכת מחיל אל חיל!

(עפ"י שיעורים של הרב אשרוב והרב איתמר שוורץ)

אנא המתן... פנייתך נשלחת...