חודש כסלו - נצחון הקודש והטהרה (יפעת אדלר)

לכל חודש יש הארה מיוחדת ועבודה מיוחדת השייכת לאותו החודש. חז"ל קבעו את חנוכה ואת פורים לזכר הניסים שהתרחשו בכסלו ובאדר. מדוע נקבעו החגים דווקא לזכר הניסים האלה? הרי היו ניסים גדולים לא פחות במשך הדורות. בימי חזקיהו, למשל, ממלכת אשור מעצמת העל של העולם בתקופה ההיא הובסה בדרך ניסית ומופלאה. למה אנחנו לא חוגגים את הניצחון על ממלכת אשור? הסיבה לכך היא שנס זה היה חד פעמי וחז"ל קבעו חגים בימים שבהם ההארה מופיעה לדורות. אנחנו מברכים "אשר עשה ניסים בימים ההם בזמן הזה" – הניסים של חנוכה ופורים ארעו בגלל שבתאריכים אלה מופיעה הארה מיוחדת שיכולה להוליד ניסים כאלה. מהי ההארה המיוחדת של חודש כסלו ומה המשמעות שלה לגבינו?

בחודש כסלו יש לנו אפשרות לשלוט על כוחה של יוון. מהו כוח זה? איפה הוא מתגלה בימינו? ומה הכלים שיכולים לסייע לנו לבנות את הקדושה בחיינו ולסלק את התרבות היוונית מתוכנו?

"וכשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחום – בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד, נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים. לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל ובהודאה" (שבת כ"א ב).

השמן הוא רמז לאור החכמה הא-לוהית. חוכמה זו היא למעלה מההיגיון והשכל שלנו. שורש התורה נמצא בחכמה הא-לוהית -  "אסתכל באורייתא וברא עלמא", וללא תורה אין חיים - "החכמה תחייה בעליה" (קהלת ז יב) ובאיוב כתוב "ימותו ולא בחכמה". כשהיוונים טימאו את השמנים הם שאפו לנתק את עם ישראל מן האור הא-לוהי הזה של החכמה, וכדי לממש את זממם הם הציעו חלופה שהיא חכמת יוון המבוססת על ההיגיון והשכל האנושי בלבד. היוונים שאפו "לשכחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך" – לבטל את התורה של הקב"ה ולהעביר את ישראל מהחוקים של הקב"ה שהם למעלה מן השכל.

החושך של יוון הוא גלות וניתוק היחס היסודי בין ישראל לאביהם שבשמיים.  היוונים  ניסו לפגוע בשורש של עם ישראל, פעולה שתשפיע לרעה על כל הקומה ח"ו. הם השאירו את ישראל על אדמתם ואיפשרו להם להמשיך ללמוד תורה, כדי שיחשבו שכל מעשיהם לטובה, אך לא התירו לקיים מצוות של למעלה מהדעת וההיגיון – קביעת החדשים, שבת ומילה. אבל זממם לא יצא אל הפועל מכיוון שהקב"ה נטע בעם ישראל חיי עולם - סגולה פנימית מיוחדת שאין לה חידלון והפסק. בעם ישראל גנוזה נקודת אור פנימית שאין אף אומה ולשון יכולים לטמא. עם ישראל הוא ה"מוליך" של האור הא-לוהי בעולם. לכן במצבים של חושך כמו שהיה בגלות יוון, צריכים לחדור פנימה אל שורש ישראל עד שמגיעים לבחינת הסגולה הזאת של חיי עולם נטע בתוכנו ולהבין כי במקום הקודש הפנימי הזה נשאר תמיד פך אחד של שמן שאין יד הזרים שולטת עליו לעולם, ומשם ניתן להדליק מחדש את אור ממנורה, אור החכמה.

בחודש כסלו יש מסר שקורא בקול גדול בכל הבריאה ואומר: "נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם כי לא אדם הוא להנחם" (שמואל א טו כט). אין חידלון לישראל כי הוא קרוץ מחומר עליון ושום כוח שבעולם לא יוכל לעקור או לבטל את הקשר הפנימי הזה בין הקב"ה וכנסת ישראל. גם אם אנחנו מתרחקים וסוטים מהדרך – האור הגנוז הזה שהוא סוד חכמת ה' נשאר טמון בנו. חודש כסלו הוא חודש הניצחון של הקודש והטהרה על הכוח הגשמי המוגבל בזמן. חודש כסלו הוא זרמיה של נצחיות א-לוהית בחיי שעה. זו השפעה מעולם של אמת כוללת על עולם שמעלים את האור תמורת רגעי תאווה חולפים.


(על פי ניגוני הזמן – חודש כסלו, הרב יואל בן הראש)

לפנינים נוספות על חנוכה וחודש כסלו

אנא המתן... פנייתך נשלחת...